راهنمـا درباره مـا حمایت از ما
  • ارائه اطلاعـات صحیـح بر پایه اتصـال به دفاتر مراجع و از مراکـز معتبر
  • جامعیت در رسـاله ها و تعـداد و تنـوع پرسـش و پاسخ هـا
  • تشخیص هوشمند اصطلاحـات و توضیـح مفاهیـم تخصصی دینـی و فقهـی در متن

مسئـله شـرعی 39966

استفتاء از مراجع معظم 40482

پرسش و پاسـخ 54466

اهداف راه‌اندازی موتور جستجوی امین:
  • ایجاد موتور جستجو از پرسش و پاسخ‌های حوزه علوم اسلامی به زبان‌های مختلف از منابع معتبر؛
  • افزایش دانش و دسترسی ساخت یافته مخاطبین به پرسش و پاسخ‌های دینی؛
  • تسهیل فرآیند آشنایی مخاطبان با اصطلاحات فقهی موجود در استفتائات و رساله عملیه مراجع؛
  • ایجاد بستر مشترک برای رفع چالش‌های فنی مراکز پاسخگویی در ارائه محتوا به مخاطبان؛
  • کاهش هزینه‌های زمانی و مالی با جلوگیری از ایجاد پرسش‌های تکراری.
1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین